Xianghua Xu, Ph.D.

Visiting Scientist

Xianghua Xu, Ph.D.

Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing, Jiangsu, China
E-mail: xxu13@utk.edu
Telephone: 865-974-8080